یکی از کاربران یوتیوب با نام کاربری TK-576 تلاش کرده تا کمترین خشونت برای تکمیل داستان بازی را تعیین کند. اما حتی در این صورت همچنان مجبور به راه انداختن یک کشتار جمعی شد. بازیکنان در نقش سه شخصیت فرانکلین، ترور و مایکل به ترتیب ۲۹۵ و ۲۵۸ و ۱۷۲ نفر از کاراکترهای بازی را […]

ادامه مطلب