این عنوان موفق شد متای خوب ۷۶ را بر اساس ۶ نقد به دست بیاورد.

ادامه مطلب